Класификация на отпадъците

На тази страница Ви предоставяме класификацията на отпадъците, съгласно Наредба №2 от 23.07.2014 за Класификация на отпадъците, приета от министъра на околната среда и водите, и министъра на здравеопазването.

   • 01 01 01 отпадъци от разкриване и добив на метални полезни изкопаеми
   • 01 01 02 отпадъци от разкриване и добив на неметални полезни изкопаеми
   • 01 03 04* отпадъци, генериращи киселини, от обогатяване на сулфидна руда
   • 01 03 05* други отпадъци, съдържащи опасни вещества
   • 01 03 06 остатъци от обогатяване, различни от упоменатите в 01 03 04 и 01 03 05
   • 01 03 07* други отпадъци от физично и химично обогатяване на метални полезни изкопаеми, съдържащи опасни вещества
   • 01 03 08 прах и прахообразни отпадъци, различни от упоменатите в 01 03 07
   • 01 03 09 червен шлам от производството на алуминиев оксид, различен от отпадъците, упоменати в 01 03 10
   • 01 03 10* червен шлам от производството на алуминиев оксид, съдържащ опасни вещества, различен от отпадъците, упоменати в 01 03 07
   • 01 03 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 01 04 07* отпадъци от физично и химично преработване на неметални полезни изкопаеми, съдържащи опасни вещества
   • 01 04 08 отпадъчен дребен чакъл/баластра и раздробени скални материали, различни от упоменатите в 01 04 07
   • 01 04 09 отпадъчни пясъци и глини
   • 01 04 10 прах и прахообразни отпадъци, различни от упоменатите в 01 04 07
   • 01 04 11 отпадъци от преработване на калиеви руди и каменна сол, различни от упоменатите в 01 04 07
   • 01 04 12 отпадъци от преработване и други отпадъци от промиване и пречистване на полезни изкопаеми, различни от упоменатите в 01 04 07 и 01 04 11
   • 01 04 13 отпадъци от рязане и дялане на скални материали, различни от упоменатите в 01 04 07
   • 01 04 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 01 05 04 сондажни течности от промиване със свежа вода и отпадъци от сондиране
   • 01 05 05* промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи нефтопродукти
   • 01 05 06* промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи опасни вещества
   • 01 05 07 промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи барит, различни от упоменатите в 01 05 05 и 01 05 06
   • 01 05 08 промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи хлориди, различни от упоменатите в 01 05 05 и 01 05 06
   • 01 05 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 02 01 01 утайки от измиване и почистване
   • 02 01 02 отпадъци от животински тъкани
   • 02 01 03 отпадъци от растителни тъкани
   • 02 01 04 пластмасови отпадъци (с изключение на опаковки)
   • 02 01 06 животински изпражнения, урина и тор (включително използвана постелна слама), отпадъчни води, разделно събирани и пречиствани извън мястото на образуването им
   • 02 01 07 отпадъци от горското стопанство
   • 02 01 08* агрохимични отпадъци, съдържащи опасни вещества
   • 02 01 09 агрохимични отпадъци, различни от упоменатите в 02 01 08
   • 02 01 10 метални отпадъци
   • 02 01 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 02 02 01 утайки от измиване и почистване
   • 02 02 02 отпадъци от животински тъкани
   • 02 02 03 материали, негодни за консумация или преработване
   • 02 02 04 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им
   • 02 02 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 02 03 01 утайки от измиване, почистване, белене, центрофугиране и сепариране/разделяне
   • 02 03 02 отпадъци от консерванти
   • 02 03 03 отпадъци от екстракция с разтворители
   • 02 03 04 материали, негодни за консумация или преработване
   • 02 03 05 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им
   • 02 03 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 02 04 01 почва от почистване и измиване на захарно цвекло
   • 02 04 02 нестандартен калциев карбонат (сатурачна кал)
   • 02 04 03 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им
   • 02 04 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 02 05 01 материали, негодни за консумация или преработване
   • 02 05 02 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им
   • 02 05 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 02 06 01 материали, негодни за консумация или преработване
   • 02 06 02 отпадъци от консерванти
   • 02 06 03 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им
   • 02 06 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 02 07 01 отпадъци от измиване, почистване и механично раздробяване на суровини
   • 02 07 02 отпадъци от алкохолна дестилация
   • 02 07 03 отпадъци от химично обработване
   • 02 07 04 материали, негодни за консумация или преработване
   • 02 07 05 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им
   • 02 07 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 03 01 01 отпадъци от корк и дървесни кори
   • 03 01 04* трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, плоскости от дървесни частици и фурнири, съдържащи опасни вещества
   • 03 01 05 трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, плоскости от дървесни частици и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04
   • 03 01 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 03 02 01* нехалогенирани органични консерванти за дървесина
   • 03 02 02* органохлорирани консерванти за дървесина
   • 03 02 03* органометални консерванти за дървесина
   • 03 02 04* неорганични консерванти за дървесина
   • 03 02 05* други консерванти за дървесина, съдържащи опасни вещества
   • 03 02 99 отпадъци от консервация на дървесина, неупоменати другаде
   • 03 03 01 отпадъчни кори и дървесина
   • 03 03 02 утайки от зелена луга (от оползотворяване на отпадъчна луга)
   • 03 03 05 утайки от обезмастиляване при рециклиране на хартия
   • 03 03 07 механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза чрез развлакняване на отпадъчна хартия и картон
   • 03 03 08 отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране
   • 03 03 09 отпадъчен шлам, съдържащ вар
   • 03 03 10 отпадъчни влакна, утайки от механична сепарация, съдържащи влакна, пълнители и покривни материали
   • 03 03 11 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 03 03 10
   • 03 03 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 04 01 01 леш и изрезки от варосани кожи
   • 04 01 02 отпадъци от варосване на кожа
   • 04 01 03* отпадъци от обезмасляване, съдържащи разтворители без течна фаза
   • 04 01 04 дъбилни разтвори, съдържащи хром
   • 04 01 05 дъбилни разтвори, несъдържащи хром
   • 04 01 06 утайки, в частност от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи хром
   • 04 01 07 утайки, в частност от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, несъдържащи хром
   • 04 01 08 отпадъци от издъбена кожа, съдържащи хром (хромов шпалт, стружки, изрезки, прах от шлайфане на кожа)
   • 04 01 09 отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка
   • 04 01 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 04 02 09 отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер)
   • 04 02 10 органични материи от природни суровини (напр. мазнини, восъци)
   • 04 02 14* отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка, съдържащи органични разтворители
   • 04 02 15 отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка, различни от упоменатите в 04 02 14
   • 04 02 16* багрила и пигменти, съдържащи опасни вещества
   • 04 02 17 багрила и пигменти, различни от упоменатите в 04 02 16
   • 04 02 19* утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества
   • 04 02 20 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 04 02 19
   • 04 02 21 отпадъци от необработени текстилни влакна
   • 04 02 22 отпадъци от обработени текстилни влакна
   • 04 02 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 05 01 02* утайки от обезсоляване
   • 05 01 03* дънни утайки от резервоари
   • 05 01 04* кисели утайки от алкилиране
   • 05 01 05* нефтени разливи
   • 05 01 06* утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване
   • 05 01 07* кисели катрани
   • 05 01 08* други катрани
   • 05 01 09* утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества
   • 05 01 10 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 05 01 09
   • 05 01 11* отпадъци от пречистване на горива с основи
   • 05 01 12* нефтопродукти, съдържащи киселини
   • 05 01 13 утайки от пречистване на захранваща вода за котли
   • 05 01 14 отпадъци от охлаждащи колони
   • 05 01 15* отработени филтруващи глини
   • 05 01 16 отпадъци, съдържащи сяра, образувани от десулфуризация на нефт
   • 05 01 17 битум
   • 05 01 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 05 06 01* кисели катрани
   • 05 06 03* други катрани
   • 05 06 04 отпадъци от охлаждащи колони
   • 05 06 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 05 07 01* отпадъци, съдържащи живак
   • 05 07 02 отпадъци, съдържащи сяра
   • 05 07 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 06 01 01* сярна киселина и сериста киселина
   • 06 01 02* солна киселина
   • 06 01 03* флуороводородна киселина
   • 06 01 04* фосфорна и фосфориста киселина
   • 06 01 05* азотна и азотиста киселина
   • 06 01 06* други киселини
   • 06 01 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 06 02 01* калциев хидроксид
   • 06 02 03* амониев хидроксид
   • 06 02 04* натриев и калиев хидроксид
   • 06 02 05* други основи
   • 06 02 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 06 03 11* твърди соли и разтвори, съдържащи цианиди
   • 06 03 13* твърди соли и разтвори, съдържащи тежки метали
   • 06 03 14 твърди соли и разтвори, различни от упоменатите в 06 03 11 и 06 03 13
   • 06 03 15* метални оксиди, съдържащи тежки метали
   • 06 03 16 метални оксиди, различни от упоменатите в 06 03 15
   • 06 03 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 06 04 03* отпадъци, съдържащи арсен
   • 06 04 04* отпадъци, съдържащи живак
   • 06 04 05* отпадъци, съдържащи други тежки метали
   • 06 04 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 06 05 02* утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества
   • 06 05 03 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 06 05 02
   • 06 06 02* отпадъци, съдържащи опасни сулфиди
   • 06 06 03 отпадъци, съдържащи сулфиди, различни от упоменатите в 06 06 02
   • 06 06 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 06 07 01* отпадъци от електролиза, съдържащи азбест
   • 06 07 02* активен въглен от производство на хлор
   • 06 07 03* утайки на бариев сулфат, съдържащи живак
   • 06 07 04* разтвори и киселини, например киселини, получени по контактен метод
   • 06 07 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 06 08 02* отпадъци, съдържащи опасни хлоросилани
   • 06 08 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 06 09 02 шлака, съдържаща фосфор
   • 06 09 03* отпадъци от реакции на основата на калций, съдържащи или замърсени с опасни вещества
   • 06 09 04 отпадъци от реакции на основата на калций, различни от упоменатите в 06 09 03
   • 06 09 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 06 10 02* отпадъци, съдържащи опасни вещества
   • 06 10 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 06 11 01 отпадъци от реакции на основата на калций при производството на титанов диоксид
   • 06 11 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 06 13 01* неорганични продукти за растителна защита, консерванти за дървесина и други биоциди
   • 06 13 02* отработен активен въглен (с изключение на 06 07 02)
   • 06 13 03 технически въглерод
   • 06 13 04* отпадъци от производство на азбест
   • 06 13 05* сажди
   • 06 13 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 07 01 01* промивни води и матерни луги
   • 07 01 03* халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги
   • 07 01 04* други органични разтворители, промивни течности и матерни луги
   • 07 01 07* халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции
   • 07 01 08* други остатъци от дестилация и остатъци от реакции
   • 07 01 09* халогенирани филтърни кекове и отработени абсорбенти
   • 07 01 10* други филтърни кекове и отработени абсорбенти
   • 07 01 11* утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества
   • 07 01 12 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 01 11
   • 07 01 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 07 02 01* промивни води и матерни луги
   • 07 02 03* халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги
   • 07 02 04* други органични разтворители, промивни течности и матерни луги
   • 07 02 07* халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции
   • 07 02 08* други остатъци от дестилация и остатъци от реакции
   • 07 02 09* халогенирани филтърни кекове и отработени абсорбенти
   • 07 02 10* други филтърни кекове и отработени абсорбенти
   • 07 02 11* утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества
   • 07 02 12 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 02 11
   • 07 02 13 отпадъци от пластмаси
   • 07 02 14* отпадъци от добавки, съдържащи опасни вещества
   • 07 02 15 отпадъци от добавки, различни от упоменатите в 07 02 14
   • 07 02 16* отпадъци, съдържащи опасни силикони
   • 07 02 17 отпадъци, съдържащи силикони, различни от упоменатите в 07 02 16
   • 07 02 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 07 03 01* промивни води и матерни луги
   • 07 03 03* халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги
   • 07 03 04* други органични разтворители, промивни течности и матерни луги
   • 07 03 07* халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции
   • 07 03 08* други остатъци от дестилация и остатъци от реакции
   • 07 03 09* халогенирани филтърни кекове и отработени абсорбенти
   • 07 03 10* други филтърни кекове и отработени абсорбенти
   • 07 03 11* утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества
   • 07 03 12 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 03 11
   • 07 03 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 07 04 01* промивни води и матерни луги
   • 07 04 03* халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги
   • 07 04 04* други органични разтворители, промивни течности и матерни луги
   • 07 04 07* халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции
   • 07 04 08* други остатъци от дестилация и остатъци от реакции
   • 07 04 09* халогенирани филтърни кекове и отработени абсорбенти
   • 07 04 10* други филтърни кекове и отработени абсорбенти
   • 07 04 11* утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества
   • 07 04 12 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 04 11
   • 07 04 13* твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества
   • 07 04 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 07 05 01* промивни води и матерни луги
   • 07 05 03* халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги
   • 07 05 04* други органични разтворители, промивни течности и матерни луги
   • 07 05 07* халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции
   • 07 05 08* други остатъци от дестилация и остатъци от реакции
   • 07 05 09* халогенирани филтърни кекове и отработени абсорбенти
   • 07 05 10* други филтърни кекове и отработени абсорбенти
   • 07 05 11* утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества
   • 07 05 12 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 05 11
   • 07 05 13* твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества
   • 07 05 14 твърди отпадъци, различни от упоменатите в 07 05 13
   • 07 05 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 07 06 01* промивни води и матерни луги
   • 07 06 03* халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги
   • 07 06 04* други органични разтворители, промивни течности и матерни луги
   • 07 06 07* халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции
   • 07 06 08* други остатъци от дестилация и остатъци от реакции
   • 07 06 09* халогенирани филтърни кекове и отработени абсорбенти
   • 07 06 10* други филтърни кекове и отработени абсорбенти
   • 07 06 11* утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества
   • 07 06 12 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 06 11
   • 07 06 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 07 07 01* промивни води и матерни луги
   • 07 07 03* халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги
   • 07 07 04* други органични разтворители, промивни течности и матерни луги
   • 07 07 07* халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции
   • 07 07 08* други остатъци от дестилация и остатъци от реакции
   • 07 07 09* халогенирани филтърни кекове и отработени абсорбенти
   • 07 07 10* други филтърни кекове и отработени абсорбенти
   • 07 07 11* утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества
   • 07 07 12 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 07 11
   • 07 07 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 08 01 11* отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
   • 08 01 12 отпадъчни бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 11
   • 08 01 13* утайки от бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
   • 08 01 14 утайки от бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 13
   • 08 01 15* утайки от водни разтвори, които съдържат бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
   • 08 01 16 утайки от водни разтвори, съдържащи бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 15
   • 08 01 17* отпадъци от отстраняване на бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
   • 08 01 18 отпадъци от отстраняване на бои и лакове, различни от упоменатите в 08 01 17
   • 08 01 19* водни суспензии, които съдържат бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
   • 08 01 20 водни суспензии, съдържащи бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 19
   • 08 01 21* отпадъци от вещества и смеси, отстраняващи бои или лакове
   • 08 01 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 08 02 01 отпадъчни покривни прахове
   • 08 02 02 утайки от воден разтвор, съдържащи керамични материали
   • 08 02 03 водни суспензии, съдържащи керамични материали
   • 08 02 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 08 03 07 утайки от воден разтвор, съдържащи печатарски мастила
   • 08 03 08 отпадъчни води, съдържащи печатарски мастила
   • 08 03 12* отпадъчни печатарски мастила, съдържащи опасни вещества
   • 08 03 13 отпадъчни печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 12
   • 08 03 14* утайки от печатарски мастила, съдържащи опасни вещества
   • 08 03 15 утайки от печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 14
   • 08 03 16* отпадъчни разтвори от ецване/гравиране
   • 08 03 17* отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества
   • 08 03 18 отпадъчен тонер за печатане, различен от упоменатия в 08 03 17
   • 08 03 19* диспергирани масла
   • 08 03 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 08 04 09* отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
   • 08 04 10 отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 09
   • 08 04 11* утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
   • 08 04 12 утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 11
   • 08 04 13* утайки от водни разтвори, които съдържат лепила/адхезиви или уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
   • 08 04 14 утайки от водни разтвори, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 13
   • 08 04 15* отпадъчни води, които съдържат лепила/адхезиви или уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
   • 08 04 16 отпадъчни води, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 15
   • 08 04 17* масло от дървесна смола/колофон
   • 08 04 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 08 05 01* отпадъчни изоцианати
   • 09 01 01* разтвори от проявител и активатор на водна основа
   • 09 01 02* разтвори от офсетов проявител на водна основа
   • 09 01 03* разтвори от проявител на основата на разтворители
   • 09 01 04* фиксиращи разтвори
   • 09 01 05* избелващи разтвори или избелващи фиксиращи разтвори
   • 09 01 06* отпадъци, съдържащи сребро, от обработване на фотографски отпадъци на мястото на образуване
   • 09 01 07 фотографски филми и фотохартия, съдържащи сребро или сребърни съединения
   • 09 01 08 фотографски филми и фотохартия, несъдържащи сребро или сребърни съединения
   • 09 01 10 фотоапарати за еднократна употреба без батерии
   • 09 01 11* фотоапарати за еднократна употреба, съдържащи батерии, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03
   • 09 01 12 фотоапарати за еднократна употреба, съдържащи батерии, различни от упоменатите в 09 01 11
   • 09 01 13* отпадъчни водни разтвори от регенериране на сребро, различни от упоменатите в 09 01 06
   • 09 01 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 10 01 01 сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04)
   • 10 01 02 увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища
   • 10 01 03 увлечена/летяща пепел от изгаряне на торф и необработена дървесина
   • 10 01 04* увлечена/летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво
   • 10 01 05 твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на димни газове
   • 10 01 07 отпадъчни утайки от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на димни газове
   • 10 01 09* сярна киселина
   • 10 01 13* увлечена/летяща пепел от емулгирани въглеводороди, използвани като гориво
   • 10 01 14* сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, съдържащи опасни вещества
   • 10 01 15 сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, различни от упоменатите в 10 01 14
   • 10 01 16* увлечена/летяща пепел от съвместно изгаряне, съдържаща опасни вещества
   • 10 01 17 увлечена/летяща пепел от процеси на съвместно изгаряне, различна от упоменатата в 10 01 16
   • 10 01 18* отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества
   • 10 01 19 отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 01 05, 10 01 07 и 10 01 18
   • 10 01 20* утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества
   • 10 01 21 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 10 01 20
   • 10 01 22* утайки от водни разтвори при почистване на котли, съдържащи опасни вещества
   • 10 01 23 утайки от водни разтвори при почистване на котли, различни от упоменатите в 10 01 22
   • 10 01 24 пясъци от горене в кипящ слой
   • 10 01 25 отпадъци от съхраняване и подготовка на гориво за електроцентрали, изгарящи въглища
   • 10 01 26 отпадъци от пречистване на охлаждащи води
   • 10 01 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 10 02 01 отпадъци от преработване на шлака
   • 10 02 02 непреработвана шлака
   • 10 02 07* твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества
   • 10 02 08 твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 02 07
   • 10 02 10 нагар/окалина
   • 10 02 11* отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла
   • 10 02 12 отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 02 11
   • 10 02 13* утайки и филтърен кек от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества
   • 10 02 14 утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 02 13
   • 10 02 15 други утайки и филтърен кек
   • 10 02 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 10 03 02 аноден скрап
   • 10 03 04* шлаки от първия етап на производство
   • 10 03 05 отпадъчен алуминиев оксид
   • 10 03 08* солеви шлаки от втория етап на производство
   • 10 03 09* черни дроси от втория етап на производство
   • 10 03 15* леки шлаки, запалими или отделящи запалими газове в опасни количества при контакт с вода
   • 10 03 16 леки шлаки, различни от упоменатите в 10 03 15
   • 10 03 17* отпадъци от производство на аноди, съдържащи катран
   • 10 03 18 отпадъци от производство на аноди, съдържащи въглерод, различни от упоменатите в 10 03 17
   • 10 03 19* прах от димни газове, съдържащ опасни вещества
   • 10 03 20 прах от димни газове, различен от упоменатия в 10 03 19
   • 10 03 21* други прахови частици и прах (включително от топкови мелници), съдържащи опасни вещества
   • 10 03 22 други прахови частици и прах (включително от топкови мелници), различни от упоменатите в 10 03 21
   • 10 03 23* твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества
   • 10 03 24 твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 03 23
   • 10 03 25* утайки и филтърен кек от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества
   • 10 03 26 утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 03 25
   • 10 03 27* отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла
   • 10 03 28 отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 03 27
   • 10 03 29* отпадъци от преработване на солеви шлаки и черни дроси, съдържащи опасни вещества
   • 10 03 30 отпадъци от преработване на солеви шлаки и черни дроси, различни от упоменатите в 10 03 29
   • 10 03 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 10 04 01* шлаки от първия и втория етап на производство
   • 10 04 02* дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство
   • 10 04 03* калциев арсенат
   • 10 04 04* прах от димни газове
   • 10 04 05* други прахови частици и прах
   • 10 04 06* твърди отпадъци от пречистване на газове
   • 10 04 07* утайки и филтърен кек от пречистване на газове
   • 10 04 09* отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла
   • 10 04 10 отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 04 09
   • 10 04 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 10 05 01 шлаки от първия и втория етап на производство
   • 10 05 03* прах от димни газове
   • 10 05 04 други прахови частици и прах
   • 10 05 05* твърди отпадъци от пречистване на газове
   • 10 05 06* утайки и филтърен кек от пречистване на газове
   • 10 05 08* отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла
   • 10 05 09 отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 05 08
   • 10 05 10* дроси и леки шлаки, запалими или отделящи запалими газове в опасни количества при контакт с вода
   • 10 05 11 дроси и леки шлаки, различни от упоменатите в 10 05 10
   • 10 05 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 10 06 01 шлаки от първия и втория етап на производство
   • 10 06 02 дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство
   • 10 06 03* прах от димни газове
   • 10 06 04 други прахови частици и прах
   • 10 06 06* твърди отпадъци от пречистване на газове
   • 10 06 07* утайки и филтърен кек от пречистване на газове
   • 10 06 09* отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла
   • 10 06 10 отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 06 09
   • 10 06 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 10 07 01 шлаки от първия и втория етап на производство
   • 10 07 02 дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство
   • 10 07 03 твърди отпадъци от пречистване на газове
   • 10 07 04 други прахови частици и прах
   • 10 07 05 утайки и филтърен кек от пречистване на газове
   • 10 07 07* отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла
   • 10 07 08 отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 07 07
   • 10 07 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 10 08 04 прахови частици и прах
   • 10 08 08* солеви шлаки от първия и втория етап на производство
   • 10 08 09 други шлаки
   • 10 08 10* дроси и леки шлаки, запалими или отделящи запалими газове в опасни количества при контакт с вода
   • 10 08 11 дроси и леки шлаки, различни от упоменатите в 10 08 10
   • 10 08 12* отпадъци от производство на аноди, съдържащи катран
   • 10 08 13 отпадъци от производство на аноди, съдържащи въглерод, различни от упоменатите в 10 08 12
   • 10 08 14 аноден скрап
   • 10 08 15* прах от димни газове, съдържащ опасни вещества
   • 10 08 16 прах от димни газове, различен от упоменатия в 10 08 15
   • 10 08 17* утайки и филтърен кек от пречистване на димни газове, съдържащи опасни вещества
   • 10 08 18 утайки и филтърен кек от пречистване на димни газове, различни от упоменатите в 10 08 17
   • 10 08 19* отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла
   • 10 08 20 отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 08 19
   • 10 08 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 10 09 03 шлака от пещи
   • 10 09 05* неизползвани леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества
   • 10 09 06 неизползвани леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 05
   • 10 09 07* използвани леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества
   • 10 09 08 използвани леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07
   • 10 09 09* прах от димни газове, съдържащ опасни вещества
   • 10 09 10 прах от димни газове, различен от упоменатия в 10 09 09
   • 10 09 11* други прахови частици, съдържащи опасни вещества
   • 10 09 12 други прахови частици, различни от упоменатите в 10 09 11
   • 10 09 13* отпадъчни свързващи вещества, съдържащи опасни вещества
   • 10 09 14 отпадъчни свързващи вещества, различни от упоменатите в 10 09 13
   • 10 09 15* отпадъчни индикатори на пукнатини, съдържащи опасни вещества
   • 10 09 16 отпадъчни индикатори на пукнатини, различни от упоменатите в 10 09 15
   • 10 09 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 10 10 03 шлака от пещи
   • 10 10 05* неизползвани леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества
   • 10 10 06 неизползвани леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 05
   • 10 10 07* използвани леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества
   • 10 10 08 използвани леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 07
   • 10 10 09* прах от димни газове, съдържащ опасни вещества
   • 10 10 10 прах от димни газове, различен от упоменатия в 10 10 09
   • 10 10 11* други прахови частици, съдържащи опасни вещества
   • 10 10 12 други прахови частици, различни от упоменатите в 10 10 11
   • 10 10 13* отпадъчни свързващи вещества, съдържащи опасни вещества
   • 10 10 14 отпадъчни свързващи вещества, различни от упоменатите в 10 10 13
   • 10 10 15* отпадъчни индикатори на пукнатини, съдържащи опасни вещества
   • 10 10 16 отпадъчни индикатори на пукнатини, различни от упоменатите в 10 10 15
   • 10 10 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 10 11 03 отпадъчни материали на основата на стъклени влакна
   • 10 11 05 прахови частици и прах
   • 10 11 09* отпадъчна смес преди термично обработване, съдържаща опасни вещества
   • 10 11 10 отпадъчна смес преди термично обработване, различна от упоменатата в 10 11 09
   • 10 11 11* отпадъчно стъкло под форма на малки частици или стъклен прах, съдържащо тежки метали (например от катодни електроннолъчеви тръби)
   • 10 11 12 отпадъци от стъкло, различни от упоменатите в 10 11 11
   • 10 11 13* утайки от полиране и шлифоване на стъкло, съдържащи опасни вещества
   • 10 11 14 утайки от полиране и шлифоване на стъкло, различни от упоменатите в 10 11 13
   • 10 11 15* твърди отпадъци от пречистване на димни газове, съдържащи опасни вещества
   • 10 11 16 твърди отпадъци от пречистване на димни газове, различни от упоменатите в 10 11 15
   • 10 11 17* утайки и филтърен кек от пречистване на димни газове, съдържащи опасни вещества
   • 10 11 18 утайки и филтърен кек от пречистване на димни газове, различни от упоменатите в 10 11 17
   • 10 11 19* твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества
   • 10 11 20 твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 10 11 19
   • 10 11 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 10 12 01 отпадъчна смес преди термично обработване
   • 10 12 03 прахови частици и прах
   • 10 12 05 утайки и филтърен кек от пречистване на газове
   • 10 12 06 изхвърлени калъпи
   • 10 12 08 отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване)
   • 10 12 09* твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества
   • 10 12 10 твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 12 09
   • 10 12 11* отпадъци от глазиране, съдържащи тежки метали
   • 10 12 12 отпадъци от глазиране, различни от упоменатите в 10 12 11
   • 10 12 13 утайка от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване
   • 10 12 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 10 13 01 отпадъчна смес преди термично обработване
   • 10 13 04 отпадъци от калциниране и хидратиране на вар
   • 10 13 06 прахови частици и прах (с изключение на 10 13 12 и 10 13 13)
   • 10 13 07 утайки и филтърен кек от пречистване на газове
   • 10 13 09* отпадъци от производство на азбестоцимент, съдържащи азбест
   • 10 13 10 отпадъци от производство на азбестоцимент, различни от упоменатите в 10 13 09
   • 10 13 11 отпадъци от композитни материали на циментова основа, различни от упоменатите в 10 13 09 и 10 13 10
   • 10 13 12* твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества
   • 10 13 13 твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 13 12
   • 10 13 14 отпадъчен бетон и утайки от бетон
   • 10 13 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 10 14 01* отпадъци от пречистване на газове, съдържащи живак
   • 11 01 05* киселини от химично почистване на повърхности
   • 11 01 06* киселини, неупоменати другаде
   • 11 01 07* основи от химично почистване на повърхности
   • 11 01 08* утайки от фосфатиране
   • 11 01 09* утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества
   • 11 01 10 утайки и филтърен кек, различни от упоменатите в 11 01 09
   • 11 01 11* отпадъчни промивни води, съдържащи опасни вещества
   • 11 01 12 отпадъчни промивни води, различни от упоменатите в 11 01 11
   • 11 01 13* отпадъци от обезмасляване, съдържащи опасни вещества
   • 11 01 14 отпадъци от обезмасляване, различни от упоменатите в 11 01 13
   • 11 01 15* елуат и утайки от мембранни системи или системи за йонообмен, съдържащи опасни вещества
   • 11 01 16* наситени и отработени йоннообменни смоли
   • 11 01 98* други отпадъци, съдържащи опасни вещества
   • 11 01 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 11 02 02* утайки от цинкова металургия (включително ярозит и гьотит)
   • 11 02 03 отпадъци от производството на аноди за електролизни процеси във водна среда
   • 11 02 05* остатъци от хидрометалургия на медта, съдържащи опасни вещества
   • 11 02 06 отпадъци от хидрометалургия на медта, различни от упоменатите в 11 02 05
   • 11 02 07* други отпадъци, съдържащи опасни вещества
   • 11 02 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 11 03 01* отпадъци, съдържащи цианиди
   • 11 03 02* други отпадъци
   • 11 05 01 твърд цинк
   • 11 05 02 цинкова пепел
   • 11 05 03* твърди отпадъци от пречистване на газове
   • 11 05 04* отработен флюс
   • 11 05 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 12 01 01 стърготини, стружки и изрезки от черни метали
   • 12 01 02 прах и частици от черни метали
   • 12 01 03 стърготини, стружки и изрезки от цветни метали
   • 12 01 04 прах и частици от цветни метали
   • 12 01 05 стърготини, стружки и изрезки от пластмаси
   • 12 01 06* машинни масла на минерална основа, съдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори)
   • 12 01 07* машинни масла на минерална основа, несъдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори)
   • 12 01 08* машинни емулсии и разтвори, съдържащи халогенни елементи
   • 12 01 09* машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи
   • 12 01 10* синтетични машинни масла
   • 12 01 12* отработени восъци и смазки
   • 12 01 13 отпадъци от заваряване
   • 12 01 14* утайки от машинно обработване, съдържащи опасни вещества
   • 12 01 15 утайки от машинно обработване, различни от упоменатите в 12 01 14
   • 12 01 16* отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/бластиране, съдържащи опасни вещества
   • 12 01 17 отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/бластиране, различни от упоменатите в 12 01 16
   • 12 01 18* утайки, съдържащи метали (утайки от шлифоване, хонинговане и лепинговане), които съдържат масло
   • 12 01 19* бързо биоразградими масла от машинна обработка
   • 12 01 20* отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, съдържащи опасни вещества
   • 12 01 21 отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, различни от упоменатите в 12 01 20
   • 12 01 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 12 03 01* промивни води
   • 12 03 02* отпадъци от обезмасляване с пара
   • 13 01 01* хидравлични масла, съдържащи полихлорирани бифенили (PCBs)
   • 13 01 04* хлорирани емулсии
   • 13 01 05* нехлорирани емулсии
   • 13 01 09* хлорирани хидравлични масла на минерална основа
   • 13 01 10* нехлорирани хидравлични масла на минерална основа
   • 13 01 11* синтетични хидравлични масла
   • 13 01 12* бързо биоразградими хидравлични масла
   • 13 01 13* други хидравлични масла
   • 13 02 04* хлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа
   • 13 02 05* нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа
   • 13 02 06* синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки
   • 13 02 07* бързо биоразградими моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки
   • 13 02 08* други моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки
   • 13 03 01* изолационни или топлопредаващи масла, съдържащи PCBs
   • 13 03 06* хлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа, различни от упоменатите в 13 03 01
   • 13 03 07* нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа
   • 13 03 08* синтетични изолационни и топлопредаващи масла
   • 13 03 09* бързо биоразградими изолационни и топлопредаващи масла
   • 13 03 10* други изолационни и топлопредаващи масла
   • 13 04 01* трюмови масла от речно корабоплаване
   • 13 04 02* трюмови масла от канализационни системи на кейове
   • 13 04 03* трюмови масла от други видове корабоплаване
   • 13 05 01* твърди остатъци от песъкоуловители и маслено-водни сепаратори
   • 13 05 02* утайки от маслено-водни сепаратори
   • 13 05 03* утайки от маслоуловителни шахти
   • 13 05 06* масло от маслено-водни сепаратори
   • 13 05 07* води от маслено-водни сепаратори, съдържащи масла
   • 13 05 08* смеси от отпадъци от пясъкоуловители и маслено-водни сепаратори
   • 13 07 01* газьол, котелно и дизелово гориво
   • 13 07 02* Бензин
   • 13 07 03* други горива (включително смеси)
   • 13 08 01* утайки или емулсии от обезсоляване
   • 13 08 02* други емулсии
   • 13 08 99* отпадъци, неупоменати другаде
   • 14 06 01* флуорохлоровъглероди, флуорохлоровъглеводороди (HCFC), флуоровъглеводороди (HFC)
   • 14 06 02* други халогенирани разтворители и смеси от разтворители
   • 14 06 03* други разтворители и смеси от разтворители
   • 14 06 04* утайки или твърди отпадъци, съдържащи халогенирани разтворители
   • 14 06 05* утайки или твърди отпадъци, съдържащи други разтворители
   • 15 01 01 хартиени и картонени опаковки
   • 15 01 02 пластмасови опаковки
   • 15 01 03 опаковки от дървесни материали
   • 15 01 04 метални опаковки
   • 15 01 05 композитни/многослойни опаковки
   • 15 01 06 смесени опаковки
   • 15 01 07 стъклени опаковки
   • 15 01 09 текстилни опаковки
   • 15 01 10* опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества
   • 15 01 11* метални опаковки, съдържащи опасна твърда порьозна маса (например азбест), включително празни контейнери за флуиди под налягане
   • 15 02 02* абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества
   • 15 02 03 абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02
   • 16 01 03 излезли от употреба гуми
   • 16 01 04* излезли от употреба превозни средства
   • 16 01 06 излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти
   • 16 01 07* маслени филтри
   • 16 01 08* компоненти, съдържащи живак
   • 16 01 09* компоненти, съдържащи PCBs
   • 16 01 10* експлозивни компоненти (например предпазни въздушни възглавници)
   • 16 01 11* спирачни накладки, съдържащи азбест
   • 16 01 12 спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11
   • 16 01 13* спирачни течности
   • 16 01 14* антифризни течности, съдържащи опасни вещества
   • 16 01 15 антифризни течности, различни от упоменатите в 16 01 14
   • 16 01 16 резервоари за втечнени газове
   • 16 01 17 черни метали
   • 16 01 18 цветни метали
   • 16 01 19 Пластмаси
   • 16 01 20 Стъкло
   • 16 01 21* опасни компоненти, различни от упоменатите в кодове от 16 01 07 до 16 01 11, 16 01 13 и 16 01 14
   • 16 01 22 компоненти, неупоменати другаде
   • 16 01 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 16 02 09* трансформатори и кондензатори, съдържащи PCBs
   • 16 02 10* излязло от употреба оборудване, съдържащо или замърсено с PCBs, различно от упоменатото в 16 02 09
   • 16 02 11* излязло от употреба оборудване, съдържащо флуорохлоровъглероди, флуорохлоровъглеводороди (HCFС), флуорoвъглеводороди (HFC)
   • 16 02 12* излязло от употреба оборудване, съдържащо свободен азбест
   • 16 02 13* излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3), различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12
   • 16 02 14 излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13
   • 16 02 15* опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване
   • 16 02 16 компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от посочените в 16 02 15
   • 16 03 03* неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества
   • 16 03 04 неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 03
   • 16 03 05* органични отпадъци, съдържащи опасни вещества
   • 16 03 06 органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05
   • 16 03 07* метален живак
   • 16 04 01* отпадъчни муниции
   • 16 04 02* отпадъци от пиротехника
   • 16 04 03* други отпадъчни взривни материали
   • 16 05 04* газове в съдове под налягане (включително халони), съдържащи опасни вещества
   • 16 05 05 газове в съдове под налягане, различни от упоменатите в 16 05 04
   • 16 05 06* лабораторни химикали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества, включително смеси от лабораторни химикали
   • 16 05 07* отпадъчни неорганични химикали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества
   • 16 05 08* отпадъчни органични химикали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества
   • 16 05 09 отпадъчни химикали, различни от посочените в 16 05 06, 16 05 07 или 16 05 08
   • 16 06 01* оловни акумулаторни батерии
   • 16 06 02* Ni-Cd батерии
   • 16 06 03* батерии, съдържащи живак
   • 16 06 04 алкални батерии (с изключение на 16 06 03)
   • 16 06 05 други батерии и акумулатори
   • 16 06 06* разделно събран електролит от батерии и акумулатори
   • 16 07 08* отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти
   • 16 07 09* отпадъци, съдържащи други опасни вещества
   • 16 07 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 16 08 01 отработени катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий или платина (с изключение на 16 08 07)
   • 16 08 02* отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали или опасни съединения на преходни метали
   • 16 08 03 отработени катализатори, съдържащи преходни метали или съединения на преходни метали, които не са упоменати другаде
   • 16 08 04 отработени течни катализатори от каталитичен крекинг (с изключение на 16 08 07)
   • 16 08 05* отработени катализатори, съдържащи фосфорна киселина
   • 16 08 06* отработени течности, използвани като катализатори
   • 16 08 07* отработени катализатори, замърсени с опасни вещества
   • 16 09 01* перманганати, например калиев перманганат
   • 16 09 02* хромати, например калиев хромат, калиев или натриев бихромат
   • 16 09 03* пероксиди, например водороден пероксид
   • 16 09 04* окисляващи вещества, неупоменати другаде
   • 16 10 01* отпадъчни водни разтвори, съдържащи опасни вещества
   • 16 10 02 отпадъчни водни разтвори, различни от упоменатите в 16 10 01
   • 16 10 03* концентрирани водни разтвори, съдържащи опасни вещества
   • 16 10 04 концентрирани водни разтвори, различни от упоменатите в 16 10 03
   • 16 11 01* облицовъчни и огнеупорни материали на въглеродна основа от металургични процеси, съдържащи опасни вещества
   • 16 11 02 облицовъчни и огнеупорни материали на въглеродна основа от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 01
   • 16 11 03* други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, съдържащи опасни вещества
   • 16 11 04 други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 03
   • 16 11 05* облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, съдържащи опасни вещества
   • 16 11 06 облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05
   • 17 01 01 Бетон
   • 17 01 02 Тухли
   • 17 01 03 керемиди, плочки и керамични изделия
   • 17 01 06* смеси или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, съдържащи опасни вещества
   • 17 01 07 смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06
   • 17 02 01 Дървесина
   • 17 02 02 Стъкло
   • 17 02 03 Пластмаса
   • 17 02 04* стъкло, пластмаса и дървесина, съдържащи или замърсени с опасни вещества
   • 17 03 01* асфалтови смеси, съдържащи каменовъглен катран
   • 17 03 02 асфалтови смеси, различни от упоменатите в 17 03 01
   • 17 03 03* каменовъглен катран и катранени продукти
   • 17 04 01 мед, бронз, месинг
   • 17 04 02 Алуминий
   • 17 04 03 Олово
   • 17 04 04 Цинк
   • 17 04 05 чугун и стомана
   • 17 04 06 Калай
   • 17 04 07 смеси от метали
   • 17 04 09* метални отпадъци, замърсени с опасни вещества
   • 17 04 10* кабели, съдържащи масла, каменовъглен катран и други опасни вещества
   • 17 04 11 кабели, различни от упоменатите в 17 04 10
   • 17 05 03* почва и камъни, съдържащи опасни вещества
   • 17 05 04 почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03
   • 17 05 05* драгажна маса, съдържаща опасни вещества
   • 17 05 06 драгажна маса, различна от упоменатата в 17 05 05
   • 17 05 07* баластра от релсов път, съдържаща опасни вещества
   • 17 05 08 баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07
   • 17 06 01* изолационни материали, съдържащи азбест
   • 17 06 03* други изолационни материали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества
   • 17 06 04 изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03
   • 17 06 05* строителни материали, съдържащи азбест
   • 17 08 01* строителни материали на основата на гипс, замърсени с опасни вещества
   • 17 08 02 строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 17 08 01
   • 17 09 01* отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи живак
   • 17 09 02* отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи PCB (например съдържащи PCB уплътняващи материали, подови настилки на основата на смоли, съдържащи PCB, запечатани стъклопакети, съдържащи PCB, кондензатори, съдържащи PCB)
   • 17 09 03* други отпадъци от строителство и събаряне (включително смесени отпадъци), съдържащи опасни вещества
   • 17 09 04 смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03
   • 18 01 01 остри инструменти (с изключение на 18 01 03)
   • 18 01 02 телесни части и органи, включително контейнери за пренасяне и съхранение на кръв (с изключение на 18 01 03)
   • 18 01 03* отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания с оглед предотвратяването на инфекции
   • 18 01 04 отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции (например превръзки, гипсови отливки, спално бельо, дрехи за еднократна употреба, памперси)
   • 18 01 06* химикали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества
   • 18 01 07 химикали, различни от упоменатите в 18 01 06
   • 18 01 08* цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти
   • 18 01 09 лекарствени продукти, различни от упоменатите в 18 01 08
   • 18 01 10* амалгамни отпадъци от зъболечението
   • 18 02 01 остри инструменти (с изключение на 18 02 02)
   • 18 02 02* отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания с оглед предотвратяването на инфекции
   • 18 02 03 отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции
   • 18 02 05* химикали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества
   • 18 02 06 химикали, различни от посочените в 18 02 05
   • 18 02 07* цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти
   • 18 02 08 лекарствени продукти, различни от упоменатите в 18 02 07
   • 19 01 02 черни метали, отделени от дънна пепел
   • 19 01 05* филтърен кек от пречистване на газове
   • 19 01 06* отпадъчни води от пречистване на газове и други отпадъчни води
   • 19 01 07* твърди отпадъци от пречистване на газове
   • 19 01 10* отработен активен въглен от пречистване на димни газове
   • 19 01 11* дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества
   • 19 01 12 дънна пепел и шлака, различни от упоменатите в 19 01 11
   • 19 01 13* увлечена/летяща пепел, съдържаща опасни вещества
   • 19 01 14 увлечена/летяща пепел, различна от упоменатата в 19 01 13
   • 19 01 15* прах от котли, съдържащ опасни вещества
   • 19 01 16 прах от котли, различен от упоменатия в 19 01 15
   • 19 01 17* отпадъци от пиролиза, съдържащи опасни вещества
   • 19 01 18 остатъци от пиролиза, различни от упоменатите в 19 01 17
   • 19 01 19 пясъци от горене в кипящ слой
   • 19 01 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 19 02 03 предварително смесени отпадъци, съставени само от неопасни отпадъци
   • 19 02 04* предварително смесени отпадъци, съдържащи поне един опасен отпадък
   • 19 02 05* утайки от физикохимично обработване, съдържащи опасни вещества
   • 19 02 06 утайки от физикохимично обработване, различни от упоменатите в 19 02 05
   • 19 02 07* масла и концентрати от сепариране
   • 19 02 08* течни запалими отпадъци, съдържащи опасни вещества
   • 19 02 09* твърди запалими отпадъци, съдържащи опасни вещества
   • 19 02 10 запалими отпадъци, различни от упоменатите в 19 02 08 и 19 02 09
   • 19 02 11* други отпадъци, съдържащи опасни вещества
   • 19 02 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 19 03 04* отпадъци, маркирани като опасни, частично стабилизирани, различни от упоменатите в 19 03 08
   • 19 03 05 стабилизирани отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 04
   • 19 03 06* втвърдени отпадъци, маркирани като опасни
   • 19 03 07 втвърдени отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 06
   • 19 03 08* частично стабилизиран живак
   • 19 04 01 встъклени отпадъци
   • 19 04 02* увлечена/летяща пепел и други отпадъци от пречистване на димни газове
   • 19 04 03* невстъклена твърда фаза
   • 19 04 04 отпадъчни води от темпериране на встъклени отпадъци
   • 19 05 01 некомпостирани фракции от битови и сходни с тях отпадъци
   • 19 05 02 некомпостирани фракции от животински и растителни отпадъци
   • 19 05 03 нестандартен компост
   • 19 05 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 19 06 03 течности от анаеробно третиране на битови отпадъци
   • 19 06 04 остатъци от анаеробно третиране на битови отпадъци
   • 19 06 05 течности от анаеробно третиране на животински и растителни отпадъци
   • 19 06 06 остатъци от анаеробно третиране на животински и растителни отпадъци
   • 19 06 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 19 07 02* инфилтрат от депа за отпадъци, съдържащ опасни вещества
   • 19 07 03 инфилтрат от депа за отпадъци, различен от упоменатия в 19 07 02
   • 19 08 01 отпадъци от решетки и сита
   • 19 08 02 отпадъци от пясъкоуловители
   • 19 08 05 утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места
   • 19 08 06* наситени или отработени йоннообменни смоли
   • 19 08 07* разтвори и утайки от регенериране на йонообменици
   • 19 08 08* отпадъци от мембранни системи, съдържащи тежки метали
   • 19 08 09 смеси от мазнини и масла от маслено-водна сепарация, съдържащи само хранителни масла и мазнини
   • 19 08 10* смеси от мазнини и масла от маслено-водна сепарация, различни от упоменатите в 19 08 09
   • 19 08 11* утайки, съдържащи опасни вещества от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води
   • 19 08 12 утайки от билогично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 11
   • 19 08 13* утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води
   • 19 08 14 утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 13
   • 19 08 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 19 09 01 твърди отпадъци от първична филтрация и от решетки и сита
   • 19 09 02 утайки от избистряне на вода
   • 19 09 03 утайки от отстраняване на въглерода
   • 19 09 04 отработен активен въглен
   • 19 09 05 наситени или отработени йоннообменни смоли
   • 19 09 06 разтвори и утайки от регенерация на йонообменици
   • 19 09 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 19 10 01 отпадъци от чугун и стомана
   • 19 10 02 отпадъци от цветни метали
   • 19 10 03* лека прахообразна фракция и прах, съдържащи опасни вещества
   • 19 10 04 лека прахообразна фракция и прах, различни от упоменатите в 19 10 03
   • 19 10 05* други фракции, съдържащи опасни вещества
   • 19 10 06 други фракции, различни от упоменатите в 19 10 05
   • 19 11 01* отработени филтърни глини
   • 19 11 02* кисели катрани
   • 19 11 03* отпадъчни води
   • 19 11 04* отпадъци от пречистване на горива с основи
   • 19 11 05* утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества
   • 19 11 06 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 19 11 05
   • 19 11 07* отпадъци от пречистване на димни газове
   • 19 11 99 отпадъци, неупоменати другаде
   • 19 12 01 хартия и картон
   • 19 12 02 черни метали
   • 19 12 03 цветни метали
   • 19 12 04 пластмаса и каучук
   • 19 12 05 Стъкло
   • 19 12 06* дървесина, съдържаща опасни вещества
   • 19 12 07 дървесина, различна от упоменатата в 19 12 06
   • 19 12 08 текстилни материали
   • 19 12 09 минерали (например пясък, камъни)
   • 19 12 10 запалими отпадъци (RDF - модифицирани горива, получени от отпадъци)
   • 19 12 11* други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества
   • 19 12 12 други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11
   • 19 13 01* твърди отпадъци от възстановяване на почви, съдържащи опасни вещества
   • 19 13 02 твърди отпадъци от възстановяване на почви, различни от упоменатите в 19 13 01
   • 19 13 03* утайки от възстановяване на почви, съдържащи опасни вещества
   • 19 13 04 утайки от възстановяване на почви, различни от упоменатите в 19 13 03
   • 19 13 05* утайки от възстановяване на качеството на подземни води, съдържащи опасни вещества
   • 19 13 06 утайки от възстановяване на качеството на подземни води, различни от упоменатите в 19 13 05
   • 19 13 07* отпадъчни води и концентрирани водни разтвори от възстановяване на качеството на подземни води, съдържащи опасни вещества
   • 19 13 08 отпадъчни води и концентрирани водни разтвори от възстановяване на качеството на подземни води, различни от упоменатите в 19 13 07
   • 20 01 01 хартия и картон
   • 20 01 02 Стъкло
   • 20 01 08 биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене
   • 20 01 10 Облекла
   • 20 01 11 текстилни материали
   • 20 01 13* Разтворители
   • 20 01 14* Киселини
   • 20 01 15* Основи
   • 20 01 17* фотографски химични вещества и смеси
   • 20 01 19* Пестициди
   • 20 01 21* луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак
   • 20 01 23* излязло от употреба оборудване, съдържащо флуорохлоровъглероди
   • 20 01 25 хранителни масла и мазнини
   • 20 01 26* масло и мазнини, различни от упоменатите в 20 01 25
   • 20 01 27* бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества
   • 20 01 28 бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, различни от упоменатите в 20 01 27
   • 20 01 29* перилни и почистващи смеси, съдържащи опасни вещества
   • 20 01 30 перилни и почистващи препарати, различни от упоменатите в 20 01 29
   • 20 01 31* цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти
   • 20 01 32 лекарствени продукти, различни от упоменатите в 20 01 31
   • 20 01 33* батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии
   • 20 01 34 батерии и акумулатори, различни от упоменатите в 20 01 33
   • 20 01 35* излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти (3)
   • 20 01 36 излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в кодове 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35
   • 20 01 37* дървесина, съдържаща опасни вещества
   • 20 01 38 дървесина, различна от упоменатата в 20 01 37
   • 20 01 39 Пластмаси
   • 20 01 40 Метали
   • 20 01 41 отпадъци от почистване на комини
   • 20 01 99 други фракции, неупоменати другаде
   • 20 02 01 биоразградими отпадъци
   • 20 02 02 почва и камъни
   • 20 02 03 други бионеразградими отпадъци
   • 20 03 01 смесени битови отпадъци
   • 20 03 02 отпадъци от пазари
   • 20 03 03 отпадъци от почистване на улици
   • 20 03 04 утайки от септични ями
   • 20 03 06 отпадъци от почистване на канализационни системи
   • 20 03 07 обемни отпадъци
   • 20 03 99 битови отпадъци, неупоменати другаде