Битови отпадъци

Предлагаме сключване на договори във връзка с чл. 24 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община. Чл. 24 създава възможност за пряко договаряне с фирми за транспорт на отпадъци, което позволява освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване.

Колко можете да спестите?

В момента таксата за битови отпадъци е трикомпонента и се изчислява съгласно данъчната оценка на имота (в промили):

  1. събиране и извозване на отпадъците - 3,72‰
  2. обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения - 2,64‰
  3. поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване - 3,64‰

Сключвайки договор с нас, вие можете да се освободите от първия компонент и по този начин да намалите вашата такса за битови отпадъци (такса смет) с 37,2%.

Лиценз и регистрация

Фирмата притежава регистрационен документ №12-РД-893-08/08.02.2022, издаден от РИОСВ-София, както и лиценз №08426 по чл. 7 от закона за автомобилните превози.

Нашите водачи на МПС разполагат с ADR (сертификат за превозване на опасни товари).

Правна защита и консултации

Предлагаме правни консултации в областта на ЗОП и защита пред КЗК и ВАС.